האם היה זה רצונו של אלוהים שישראל יעבדו אותו במקדש בירושלים?

תשובהדוד היה המלך הראשון שתכנן מקדש לעבוד את אלוהים בירושלים. בנו שלמה הגשים מאוחר יותר תוכנית זו ופיקח על בניית המקדש. אבל האם זה היה רצונו של אלוהים שיהיה מקדש מלכתחילה?

דברי הימים הראשונים יז:1–15 הוא התיאור של תוכניותיו הראשונות של דוד לבניית מקדש. קראנו שנתן הנביא אישר תחילה את תוכניותיו של דוד. אולם באותו לילה דיבר אלוהים אל נתן ואמר לו ששלמה יהיה זה שיבנה את בית המקדש במקום. אלוהים אישר בבירור את רצונו למקדש ובחר במי שיבנה אותו. פסוקים 11–12 קובעים, כשימיך [של דוד] יסתיימו ואתה הולך להיות עם אבותיך, אקים את צאצאיך לרשת אותך, אחד מבניך, ואקים את מלכותו. הוא זה שיבנה לי בית, ואני אקים את כסאו לעד. ברור שאלוהים רצה לבנות מקדש, וכאשר הוא בחר את שלמה לתפקיד, הוא גם חיזק את ברית דוד, והבטיח לבן דוד לעתיד לשלוט לנצח.בתגובה להנחיית אלוהים, דוד נשא תפילת הלל לאדון (דברי הימים א' יז:16–27). דוד קיבל את שינוי התוכניות הזה כרצון האל והודה לו על הברכות הרבות שהובטחו לו ולמשפחתו. נמנע מדוד לבנות את בית המקדש בעצמו, אבל לא היה דבר שימנע ממנו לעזור לבנו. אמר דוד, שלמה בני צעיר וחסר ניסיון, והבית שייבנה לה' צריך להיות הוד ותהילה והדר גדול לעיני כל הגויים. לכן אעשה הכנות לזה.’ אז עשה דוד הכנות נרחבות לפני מותו (דברי הימים א’ כ”ב, ה). דברי הימים הראשונים 22 מפרטים כמה מהדברים שעשה דוד כשעבד בחריצות לספק את המשאבים הדרושים לבניית המקדש.דוד גם אישר שהמקדש הוא רצון ה' בדבריו לשלמה: בני יהוה עמך ויהיה לך הצלחה ותבנה את בית ה' אלוהיך כדבריו (דברי הימים א' כב, יא). . בפסוק זה, דוד קובע כי בניית בית המקדש הייתה תוכניתו של אלוהים. מכיוון ששלמה היה מעורב בעשיית עבודתו של אלוהים, הוא יכול היה לצפות לברכתו של אלוהים על מאמציו.

כאשר הושלמה בנייתו של שלמה, נחנך המקדש. בטקס ההקדשה הודה שלמה בחולשה של מאמציו בהשוואה לאל אינסופי: האם אלוהים באמת ישכון על פני האדמה עם בני האדם? השמים, אפילו השמים הגבוהים ביותר, אינם יכולים להכיל אותך. כמה פחות את המקדש הזה שבניתי! (דברי הימים ב' ו:18).לאחר מכן, אלוהים סיפק אישור נוסף לברכתו על בניית המקדש. כאשר סיים שלמה להתפלל, ירדה אש מן השמים וכילתה את העולה ואת הקורבנות, וכבוד ה' מילאה את בית המקדש. הכוהנים לא יכלו להיכנס להיכל ה' כי כבוד ה' מילאה אותו. כאשר ראו כל בני ישראל את האש יורדת ואת כבוד ה' מעל המקדש, כרעו על המדרכה עם פניהם ארצה, והשתחוו והודו לה' לאמר: 'טוב הוא'. / אהבתו נמשכת לנצח' (דברי הימים ב' ז':1-3).

אלוהים חפץ במקדש שנבנה לשמו בירושלים. הוא אישר זאת באמצעות נתן הנביא, דוד המלך, שלמה המלך, ודרך נוכחותו בחנוכת המקדש.

Top