מה ניתן ללמוד משבט גד?

תשובה12 שבטי ישראל, שגד היה אחד מהם, נקראו על שם ילדיו של יעקב (או נכדיו, במקרי אפרים ומנשה). ישראל היה שמו של אלוהים עבור יעקב (בראשית ל'ב 22-30); לכן, הביטוי בני ישראל הוא דרך להתייחס לצאצאיו של יעקב. גד בנו של יעקב נולד בפדן ארם לשפחתה של אשתו הראשונה של יעקב, זילפה (בראשית ל'ה:26). כאשר בירך יעקב את 12 בניו, אמר, גד יותקף על ידי חבורת פושטים, אך הוא יתקוף אותם על עקביהם (בראשית ל'ט, יט). לימים בירך משה את שבט גד באומרו: 'אשרי המרחיב את תחום גד'! גד חי שם כמו אריה, קורע את הזרוע או את הראש. הוא בחר לעצמו את הארץ הטובה ביותר; חלקו של המנהיג נשמר עבורו. כאשר התאספו ראשי העם, עשה את רצון ה' ואת משפטיו על ישראל' (דברים ל'ג, כ'א-כא).

שבט גד היה אחד משלושה (ראובן וחצי שבט מנשה היו האחרים) שנלחמו על קרקעות ממזרח לנהר הירדן, שער הכניסה לארץ המובטחת (יהושע יב, ו; יג, ח-) 13). כאשר גד ושאר השבטים ביקשו לראשונה את הארץ הזו מחוץ לארץ המובטחת, משה הזהיר שמעשיהם עלולים להרתיע את האחרים מלקיחת הארץ שנתן אלוהים, בדומה לדיווח המפחיד של עשרת המרגלים ארבעים שנה קודם לכן. אמרו הראובני והגדים, אנו רוצים לבנות כאן מכלאות לבהמות שלנו וערים לנשים ולילדים שלנו. אבל נתחמש למלחמה ונלך לפני בני ישראל עד שנביא אותם למקומם. בינתיים יחיו הנשים והילדים שלנו בערים מבוצרות, להגנה מפני יושבי הארץ. לא נשוב לבתינו עד שכל אחד מבני ישראל יקבל את נחלתו. לא נקבל עמם שום נחלה מעבר הירדן, כי נחלתנו הגיעה אלינו ממזרח הירדן (שמות ל'ב:16–19). משה הסכים: אז אמר להם משה: אם תעשו זאת אם תתחמשו לפני ה' למלחמה ואם כל החמושים תעברו את הירדן לפני ה' עד שיגרש את אויביו מלפנים. אותו - אז כשתכנע הארץ לפני ה', תוכל לחזור ולהיות פטור מחיובך ליהוה ולישראל. וְהָאָרֶץ הַזֹּאת יִהְיֶה לְאֶחָדְךָ לִפְנֵי יְהוָה. אבל אם לא תעשה זאת, תחטאו ליהוה; ואתה יכול להיות בטוח שהחטא שלך יגלה אותך' (מספרים ל'ב:20–23).השבטים היו נאמנים למחויבותם (במדבר ל'ב:25; יהושע כ'ב:1–6). כשחזרו לארצם הם בנו מזבח. שאר בני ישראל יצאו נגדם בחושם שהם מורדים באלוהים. אבל שבטי גד, ראובן וחצי שבט מנשה קראו לה' ואמר שהוא יודע את מניעיהם ואם פעלו במרד או בחוסר ציות אין לחסוך עליהם. למעשה, הם בנו את המזבח לא כדי להקריב קורבנות אלא 'להיות עד בינינו וביניכם ובין הדורות הבאים, שנעבוד את ה' במקדשנו בעולה, בזבחינו ובקרבנותינו. אז לא יוכלו לעתיד צאצאיך לומר לשלנו 'אין לך חלק בה'' (יהושע כב, כז). למרות שהשבטים התיישבו בצד השני של הירדן, הם עדיין היו מחויבים מאוד לעבוד את אלוהים. הם עדיין היו חלק מישראל ורצו למנוע מנהר הירדן, חלוקה גיאוגרפית משמעותית בין גד לבין רוב השבטים האחרים, להפריד רוחנית את עמו של אלוהים אז או בדורות הבאים (יהושע כ'ב:10-34). ויתנו הראובני והגדים למזבח את השם הזה: עד בינינו - כי ה' הוא האלוהים (יהושע כ'ב, ל'ד).גד, יחד עם כל שאר שבטי ישראל הצפוניים, נשלח לגלות בשנת 722 לפנה'ס (מלכים ב' ט'ו:29 – י'ז:41). נסיבותיו הספציפיות של גד, שנגרמו לכאורה בשל חוסר נאמנותו של מנשה למחצה באלוהים, מתוארות בדברי הימים א':11-26.

אנו רואים בשבט גד נאמנות לאלוהים ולמחויבויותיהם לזולת. אולי השיעור החשוב ביותר שאנו לומדים מגד (וכל שאר השבטים) הוא להכיר בצורך באמונה ובאמון שלמים באלוהים. אלוהים ציווה על משה להזכיר לבני ישראל למלא בקפידה את תנאי הברית הזו, כדי שתצליח בכל אשר תעשה (דברים כ'ט, ט). ודא שאין בכם היום איש ואישה, שבט או שבט, אשר לבם מפנה את ה' אלוקינו ללכת ולעבוד את אלהי העמים ההם; ודא שאין ביניכם שורש המייצר רעל מר כזה (דברים כ'ט, יח).Top