מדוע הובטחה לאברהם ארץ ששייכת לאחרים (בראשית יב)?

תשובהבבראשית יב, א-ג, ה' אומר לאברהם, לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראה לך. ואעשך ממך לגוי גדול, ואברך אותך ואגדל את שמך, כדי שתהיה ברכה. אברך את המברכים אותך ואת המבזה אותך אקלל, ובך יתברכו כל משפחות הארץ. ברכה זו כללה אדמה שבזמן מתן ההבטחה הייתה שייכת לאנשים אחרים.

ישנן מספר סיבות מדוע העברת בעלות זו הייתה ראויה. ראשית, הארץ היא של ה' וכל אשר בה, העולם וכל יושביו (תהלים כ'ד, א). כבורא הארץ, לאלוהים יש את הזכות לעשות בה כרצונו. הוא יכול לקחת אדמה או לתת אותה לפי עצת רצונו (תהלים 135:6).הארץ המשועבדת לאברהם הייתה חלק מהפרנסה של אלוהים לעם היהודי. לאחר יציאת מצרים, ניתנה ליהודים הארץ המובטחת, המאשר את כוחו של אלוהים לחזות את העתיד ולמלא את הבטחותיו.שנית, נתינת הארץ לצאצאיו של אברהם הייתה, בחלקה, משפט על הכנענים החוטאים. בבראשית ט'ו, ט'ז, נותן ה' מסגרת זמן להעברת הארץ, וכן סיבה לכך: בדור הרביעי יחזרו לכאן צאצאיך, כי חטא האמורי טרם הגיע למלוא ממדתו. אמירה זו מראה בבירור שלאלוהים הייתה סיבה לחלץ את הארץ מהכנענים - כלומר, חטאם. בקצה הארץ המובטחת אמר משה לבני אברהם, בגלל רשעות העמים האלה הולך ה' לגרש אותם לפניכם (דברים ט, ד). אברהם לא ירש את הארץ מיד כי עדיין לא הגיע הזמן ליפול הדין. בסופו של דבר לקח אלוהים את הארץ מעובדי האלילים ומסר אותה לילדיו.

שלישית, השגשוג שהובטח לאברהם דרש אדמה רבה. השגשוג בתקופתו של אברהם היה כרוך ברכישת קרקעות ובבעל חיים רב. הבטחתו של אלוהים לגרום לאברהם לשגשג תחייב למעשה לתת לו כמויות גדולות של אדמה.רביעית, החלק הגיאוגרפי של ברית אברהם שימש בסיס היסטורי ליישוב הארץ בסופו של דבר של ישראל. למרות שהיו עמים רבים שחיו בכנען כאשר ישראל חצתה את נהר הירדן, הבטחת אלוהים לאברהם הייתה תביעת ישראל על הארץ. בבראשית ט'ו, 18-21, אלוהים הגדיר עוד את גבולות הארץ שהובטחה לאברהם: לזרעך אני נותן את הארץ הזו, מנהר מצרים ועד הנהר הגדול, נהר פרת, ארץ הקינים, הקניזים. , הקדמוני, החתים, הפרזים, הרפיים, האמורי, הכנענים, הגירגשיים והיבוסים.

כן, אלוהים הבטיח לאברהם ארץ ששייכת לאחרים. הסיבות להעברת אדמה זו כוללות את הצורך להעניש את חטאם של הכנענים ואת הצורך שלעם הנבחר של אלוהים תהיה ארץ משלו, שבסופו של דבר תהפוך למקום הולדתו של המשיח.

Top